Naturinventeringar

En resa i tid och rum

Naturinventeringen är utförd från sommaren 2005 till våren 2007 av Dan Damberg på uppdrag av Kulturarv Marieholm

Dan Damberg är Naturkunskapslärare och en stor naturkännare.
Dan Damberg

Inledning och bakgrund

Fakta och funderingar kring ett stycke unik natur

På uppdrag av Kulturarv Marieholm har jag under de senaste tjugotre månaderna försökt att hitta exempel på det unika utmed Marieholmskanalens sträckning från Marieholm till Hillerstorp. Mina undersökningar och reflektioner bygger på ett stort antal fotografier som jag har tagit under en mängd fältbesök i området sedan sommaren 2005. Att hitta exempel på unik natur utmed Marieholmskanalen är inte svårt då området hyser en stor mängd intressanta arter inom såväl flora, fauna som svamparnas riken samt mycket vacker och intressant natur- och kulturmiljö. Mina texter bygger på biologiska och kulturhistoriska fakta, filosofiska funderingar och helt egna tankar som inte står för någon annan än mig själv. Dessa texter tillsammans med bildmaterialet hoppas jag ska inspirera alla som läser detta till egna funderingar och till insikt om naturens och miljöns ovärderliga rikedom. Vi ärver inte jorden av våra föräldrar utan lånar den av våra barn och under den tiden ska vi förvalta den på ett sätt som innebär att vi kan lämna den vidare i ett lika fint skick som vi en gång fick den eller helst i ett bättre sådant.

Jag har haft som intension att skriva på ett lättsamt och lättläst sätt för att kunna nå ut med mitt budskap till alla och inte bara till de få specialister och specialintresserade inom just beskrivna områden som naturligtvis också, förhoppningsvis, ska kunna finna en glädje i att läsa detta dokument.

Glädje eller upptäckarglädje är just de stämningar som jag vill att de som läser detta ska få och känna för att sedan på egen hand eller med guide kunna besöka området. Till de som bor i bygden runt Marieholm och Hillerstorp vill jag också förmedla en känsla av stolthet över att äga och förvalta ett stycke så unik natur och kultur.

Detta dokument är inte, per definition, färdigt utan ska kunna kompletteras och bibringas med ny kunskap vartefter det anses nödvändigt.

Det är med stor stolthet som jag skriver dessa rader därför att jag har fått förmånen att vara med och kämpa för och delta i ett så viktigt och unikt projekt som det Kulturarv Marieholm innebär. Det fantastiska arbete som läggs ner och som har lagts ner av framför allt bygdens människor är ett föredöme som jag hoppas ska bli en inspirationskälla för andra att ta efter och att följa.

Tack!
Skillingaryd i april 2007
Dan Damberg


 Referenser

Svampar, Svengunnar Ryman & Ingemar Holmåsen
Svampar i Norden och Europa, Bo Nylén
Nya Svampboken, Pelle Holmberg & Hans Marklund
Lavar, Roland Moberg & Ingemar Holmåsen
Mossor, Tomas Hallingbäck & Ingemar Holmåsen
Fågelguiden, Killian Mullarney, Lars Svensson & Dan Zetterström
Den nya nordiska floran, Bo Mossberg & Lennart Stenberg
Insekter i Europa, Michael Chinery
Nationalencyklopedin
Wikipedia
Google
Dan Damberg med familj